• Volaj na   0915 655 882   alebo   0911 655 882

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Dopravca:

Euro Group Trnava, s. r. o. Družstevná 30, 919 27 Brestovany IČO: 47 154 811,  vydáva podľa § 26 a §4 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave a podľa 124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Prepravný poriadok

Úvodné ustanovenia

(1) Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými osobami alebo právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

(2) Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

Čl. 2 Taxislužba

(1) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

(2) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb v zmysel Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

Čl. 3 Dopravca

(1) V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku i vzhľadom k 124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.

(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.

Čl. 4 Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca v taxislužbe je povinný

 1. a) označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu,
 2. b) označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI (na streche transparentom) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom objednávkovej služby. Súčasťou označenia musí byť logo dopravcu. Označenie môže byť realizované nezmazateľným písmom znalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky, alebo tabuľky je prípustné,
 3. c) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v karosérii vozidla,
 4. d) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.
 5. e) zariadenie, ktoré je schváleného typu pre vyhotovovanie daňových dokladov v rámci výkonu taxislužby a vydáva daňovo preukazateľné doklady cestujúcim.

Čl. 5 Osobitné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný

 1. a) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku,
 2. b) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,
 3. c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o ich prepravu batožín,
 4. d) ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravy vykonať (ďalej len „prepravná povinnosť“),
 5. e) výkonom taxislužby poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:
 6. oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
 7. platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
 8. absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
 9. f) zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle taxislužby tieto doklady:

1.osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,

 1. doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného,
 2. doklad o zaplatení cestnej dane,
 3. overenú kópiu koncesnej listiny,

5.daňové doklady o zaplatení cestovného,

 1. doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI
 2. doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
 3. protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť mesiacov,
 4. vierohodné poverenie prevádzkovateľa, osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom taxislužby na výkon taxislužby,

10.preukaz totožnosti.

 1. g) poučiť vodiča v zmysle §4 ods. 1 až 5 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
 2. f) oboznámiť cestujúceho o povinnosti dodržiavať §5 ods.3 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách

Čl. 6 Vozidlo taxislužby

Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:

 1. a) je podľa výsledkov technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,
 2. b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 3. c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,
 4. d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
 5. e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI
 6. f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a neporušenou plombou,
 7. g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného,
 8. h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných predpisov,
 9. i) je vybavené povinnou výbavou.

Čl. 7 Stanovište taxislužby

(1) Stanovište vozidla taxislužby (ďalej len „stanovište“) je jedno, alebo viac vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim vozidlami taxislužby.

(2) Stanovište je označené:

 1. a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace vozidlá taxislužby pripravené na prepravu,
 2. b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.

(3) Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.

(4) Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.

(5) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržovať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.

(6) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií, môže vozidlo osobnej taxi služby v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.

Čl. 8 Výkon taxislužby

(1) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti, alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. Prednostne môže dopravca, alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávajú cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

(2) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

(3) Vozidlo taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho), má rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté. Vozidlo taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté neprehľadnou prikrývkou, alebo odmontované.

(4) Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.

(5) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávku z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

(6) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.

(7) Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť TAXI. Ak je na stanovišti viac vozidiel taxislužby pripravených na prepravu a objednávka nie je zadávaná z dispečingu taxislužby, cestujúci si môže vybrať (mimo poriadia) ktoréhokoľvek z nich.

(8) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim, možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

(9) Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča, alebo vedenie auta taxislužby.

(10) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

(11) Cestovnú batožinu, invalidné vozíky, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča, alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.

(12) Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Podľa §46 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.

(13) Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Vodič motorového vozidla, ktorý prepravuje v motorovom vozidle na mieste vybavenom bezpečnostným pásom osobu mladšiu ako 12 rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm, by mal povinne počas jazdy, takúto osobu prepravovať v schválenom zadržiavacom zariadení pre deti, ktoré musí spĺňať podmienky ustanovené v predpise EHK číslo 44.

(14) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

 1. a) číslo dokladu,
 2. b) dátum jazdy,
 3. c) zaplatené cestovné,

(15) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.

(16) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla.

(17) Vodič motorového vozidla a zvláštneho motorového vozidla po novelizácii zákona č. 315/196 Z.z. bude povinní nosiť mimo obce výstražnú vestu, keď sa na vozovke zdržiava mimo vozidla. V súlade s odporúčaním Komisie 2004/345/ES o uplatňovaní opatrení bezpečnosti v cestnej doprave povinnosť vodiča nosiť ochrannú vestu, ktorá bude spĺňať požiadavky uvedené STN EN 471 výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie, ak sa nezdržiava vo vozidle, najmä za zníženej viditeľnosti, zníži dopravnú nehodovosť pri premávke na pozemných komunikáciách.

(18) V súlade s ustanovením § 23 ods. 3 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/1996 Z. z.“), počas núdzového státia ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky musí byť okrem vozidiel kategórie L, jednonápravových traktorov s prívesom, motorových vozíkov a vozidiel o celkovej šírke menšej ako 1,00 m označené na pozemnej komunikácií prenosným výstražným trojuholníkom, schváleným a označeným homologizačnou značkou po predpisu EHK č. 27.

(19) Motorové a prípojné vozidlá v premávke na pozemných komunikáciách by mali byť vybavené nasledovne

motorové vozidlo prostriedkami a pomôckami, s ktorých pomocou možno opraviť bežné poruchy, ktoré vznikli na vozidle,

motorové vozidlo kategórie M a N by malo mať túto minimálnu výbavu:

 1. a) náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
 2. b) náhradné žiarovky (výmenného zdroja svetla s výnimkou výbojok), a to po jednej z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla,
 3. c) príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti z celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka,
 4. d) kľúč na matice a skrutky kolies,
 5. e) náhradné koleso s ráfikom a s pneumatikou a s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri snímaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní do držiaka nepresiahne 490 N. Takto nemusí byť vybavené vozidlo, ktoré má všetky kolesá vybavené pneumatikami zvláštnej konštrukcie, umožňujúcej núdzové dôjdenie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike alebo vozidlo kategórie M1 a N1 s indikáciou defektu v ktorejkoľvek pneumatike, ktoré sú vybavené prostriedkami pre bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej núdzové dôjdenie; ťahač návesu môže mať náhradné koleso umiestnené na pripojenom návese.

(20) Vozidlo musí byť vybavené auto lekárničkou v zmysle Vyhlášky č. 143/2009 Z.z., Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

Čl. 9 Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu, ak

 1. a) trasa dopravnej cesty, alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť, alebo zdravie, alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
 2. b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie, alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
 3. c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
 4. d) cestujúci má batožinu, ktorá svojim počtom, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť, alebo znečistiť vozidlo taxislužby,
 5. e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, počet, alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

Čl. 10 Nakladanie s nájdenými vecami

(1) Stratou veci zásadne vlastníctvo k veci nezaniká.

(2) Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník stratenej veci nie je známy, alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.

(3) Ak sa prihlási ten, kto vec stratil, alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia. Ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.

(4) Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí do desať percent ceny nálezu. Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.

(5) Ak by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa podľa § 451 a násl. Občianskeho zákonníka.

Čl. 11 Zmluva o preprave osôb

(1) Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

(2) Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva nepochybne najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu. Rozhodujúcim okamihom pre uzavretie zmluvného vzťahu je nastúpenie cestujúceho do vozidla taxislužby s úmyslom využiť prepravu taxislužbou.

(3) Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy, má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

(4) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. 7ods. 14 prepravného poriadku.

(5) Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

(6) Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy, môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. 9 prepravného poriadku.

(7) Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného, je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. 12 Odstúpenie od zmluvy

(1) Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

(2) Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

(3) Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca, alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky, alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. 13 Zodpovednosť

(1) Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. l a § 763 ods. 2 a §763 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

(2) V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu.

(3) Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom. Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

(4) Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravca podľa § 769 ods. l Občianskeho zákonníka. Zbavenie sa zodpovednosti za veci vnesené podľa § 433 Občianskeho zákonníka je vylúčené.

(5) Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených, dopravca musí byť povinne podľa § 7 písm. g) podľa zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.

Čl. 14 Riešenie škôd

(1) Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby, rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.

(2) V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti, alebo uplatnenej škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.

(3) Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy ku škode došlo, alebo do 30 dní, keď sa poškodený o škode dozvedel.

(4) Právo na náhradu škody sa premlčí podľa § 106 ods. l Občianskeho zákonníka za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a tom, kto za ňu zodpovedá.

Čl. 15 Mimoriadna udalosť

(1) Za mimoriadnu udalosť počas prepravy taxislužbou sa považuje

 1. a) dopravná nehoda,
 2. b) požiar vozidla,
 3. c) úraz, alebo náhle ochorenie cestujúceho, alebo inej osoby.

(2) Pri mimoriadnej udalosti je vodič taxislužby povinný predovšetkým

 1. a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
 2. b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
 3. c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 4. d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

(3) Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci ( v zmysle 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave) alebo ak došlo k hmotnej škode (hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur) zrejme prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody:

ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,

urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,

umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,

preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,

bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

(4) V prípade, že vodič taxislužby nie je schopný vykonať úkony podľa čl. 15 ods. 2, 3 prepravného poriadku, je cestujúci povinný urobiť podľa svojich schopností a možností všetky úkony tak, ako vodič taxislužby.

(5) V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri mimoriadnej udalosti, v rámci zodpovednosti postupuje dopravca a cestujúci podľa čl. 13 a čl. 14 prepravného poriadku.

(6) V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri mimoriadnej udalosti podľa čl. 15 ods. 4 prepravného poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.

Čl. 16 Používanie mobilnej aplikácie Euro Taxi Trnava

 

 1. Počas používania Mobilnej aplikácie je mobilné číslo cestujúceho prepojené s

príslušným používateľským účtom a pridané do našej databázy. Ak už nepoužívate

svoje mobilné číslo, informujte nás o tom, aby sme mohli anonymizovať údaje vášho

účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, váš mobilný operátor môže priradiť vaše

číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalej používať Mobilnú aplikáciu, táto iná osoba

môže vidieť vaše osobné údaje.

 1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Objednávateľa, je objednávka služieb

realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v aplikácii. K

akceptácii objednávky služieb zo strany Poskytovateľa a teda k uzatvoreniu zmluvy,

dochádza na základe akceptácie objednávky zo strany Poskytovateľa oznámenej

Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa prostredníctvom aplikácie, po prijatí

objednávky Objednávateľa.

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a

Zákazníka.

 1. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
 2. Cena za služby a platobné podmienky
 3. Platbu za prepravu (ktorá je určená Prepravcovi) je možné uhradiť nasledovnými

spôsobmi, v závislosti od voľby Zákazníka:

 1. platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – v takom prípade sa

platba uskutočňuje po uzatvorení zmluvy o preprave a pred samotným

vykonaním prepravy

 1. platba v hotovosti u vodiča– v takom prípade sa platba uskutočňuje po

ukončení prepravy

 

 1. Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci Mobilnej

aplikácie. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od

zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.

 1. Mobilná aplikácia je poskytovaná tak, ako je. Poskytovateľ nezaručuje, že prístup k

aplikácii bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa

budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže

byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že

aplikácia bude vždy k dispozícii (verejná krízová situácia môže mať za následok

prerušenie služby).

 

 1. Poskytovateľ a jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne

straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia Mobilnej aplikácie

alebo v súvislosti s tým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie objednali,

spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku

alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, goodwillu,

reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo

nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

 1. Finančná zodpovednosť Poskytovateľa v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená

na 50 EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak Poskytovateľ úmyselne

porušil zmluvu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť

dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí

cestujúcim.

 1. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi na výber viacero Prepravcov (vozidiel Taxi) z

ktorých si Zákazník môže sám vybrať na základe ceny, vzdialenosti a času možného

vybavenia zákazky. Zákazník môže kedykoľvek pred potvrdením niektorej z ponúk,

zrušiť svoju objednávku.

 1. Zákazník je povinný pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom poskytnúť

Poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje

Poskytovateľ za správne a pravdivé.

 1. Ak má Zákazník využiť služby Poskytovateľa a objednať si prepravu prostredníctvom

mobilnej aplikácie, zadá miesto vyzdvihnutia, miesto určenia a čas vyzdvihnutia. Ak

Zákazník nezadá čas vyzdvihnutia, má sa za to, že má záujem o prepravu okamžite, v

čase vytvorenia a zaslania objednávky prepravy.

 1. Po zaslaní objednávky prepravy zo strany Poskytovateľa vodičom, obdrží Zákazník

ponuky od jednotlivých vodičov, obsahujúce konečnú cenu prepravy a čas vyzdvihnutia.

Jednotlivé ponuky ďalej obsahujú názov Prepravcu, meno vodiča, ŠPZ a model vozidla.

Z uvedených ponúk je Zákazník oprávnený zvoliť si jednu ponuku, ktorú potvrdí v

mobilnej aplikácii. Potvrdením konkrétnej ponuky vodiča, dochádza k akceptácii jeho

návrhu, a teda k uzatvoreniu zmluvy o preprave s konkrétnou osobou. Zákazník nie je

povinný si vybrať žiadnu z ponúk prepravy.

 1. Mobilná aplikácia používa pre overenie existencie Zákazníka overovaciu SMS so

zaslaním kódu ktorý je platný len 30 minút. Zákazník sa môže do aplikácie prihlásiť len

po zadaní validačného kódu z SMS.

 1. Mobilná aplikácia používa na určenie polohy GPS mobilného telefónu. GPS používa len

na nevyhnutnú chvíľu pri objednávaní taxi, pri určení nástupnej polohy zákazníka a

počas priebehu zákazky do jej ukončenia. Zákazník si môže používanie GPS zakázať a

určiť miesto nástupu pomocou “špendlíka” na mape, ale napísaním konkrétnej adresy.

 

Čl. 17 Záverečné ustanovenia

(1) Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

(2) Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

(3) Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia na internetovej stránke prepravcu www.eurotaxitt.sk uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Tento Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky

Euro Group Trnava s.r.o. Euro taxi

Článok 18 Používanie mobilnej aplikácie Euro Taxi Trnava

 1. Počas používania Mobilnej aplikácie je mobilné číslo cestujúceho prepojené s príslušným používateľským účtom a pridané do našej databázy. Ak už nepoužívate svoje mobilné číslo, informujte nás o tom, aby sme mohli anonymizovať údaje vášho účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, váš mobilný operátor môže priradiť vaše číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalej používať Mobilnú aplikáciu, táto iná osoba môže vidieť vaše osobné údaje.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy zo strany Objednávateľa, je objednávka služieb realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v aplikácii. K akceptácii objednávky služieb zo strany Poskytovateľa a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe akceptácie objednávky zo strany Poskytovateľa oznámenej Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa prostredníctvom aplikácie, po prijatí objednávky Objednávateľa.
 3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a Zákazníka.
 4. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
 5. Cena za služby a platobné podmienky
  1. Platbu za prepravu (ktorá je určená Prepravcovi) je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi, v závislosti od voľby Zákazníka:
   1. platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány – v takom prípade sa platba uskutočňuje po uzatvorení zmluvy o preprave a pred samotným vykonaním prepravy
   2. platba v hotovosti u vodiča– v takom prípade sa platba uskutočňuje po ukončení prepravy
  2. Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci Mobilnej aplikácie. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.
  3. Mobilná aplikácia je poskytovaná tak, ako je. Poskytovateľ nezaručuje, že prístup k aplikácii bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícii (verejná krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).
  4. Poskytovateľ a jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia Mobilnej aplikácie alebo v súvislosti s tým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie objednali, spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, goodwillu, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.
  5. Finančná zodpovednosť Poskytovateľa v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená na 50 EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak Poskytovateľ úmyselne porušil zmluvu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí cestujúcim.
  6. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi na výber viacero Prepravcov (vozidiel Taxi) z ktorých si Zákazník môže sám vybrať na základe ceny, vzdialenosti a času možného vybavenia zákazky. Zákazník môže kedykoľvek pred potvrdením niektorej z ponúk, zrušiť svoju objednávku.
  7. Zákazník je povinný pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje Poskytovateľ za správne a pravdivé.
  8. Ak má Zákazník využiť služby Poskytovateľa a objednať si prepravu prostredníctvom mobilnej aplikácie, zadá miesto vyzdvihnutia, miesto určenia a čas vyzdvihnutia. Ak Zákazník nezadá čas vyzdvihnutia, má sa za to, že má záujem o prepravu okamžite, v čase vytvorenia a zaslania objednávky prepravy.
  9. Po zaslaní objednávky prepravy zo strany Poskytovateľa vodičom, obdrží Zákazník ponuky od jednotlivých vodičov, obsahujúce konečnú cenu prepravy a čas vyzdvihnutia. Jednotlivé ponuky ďalej obsahujú názov Prepravcu, meno vodiča, ŠPZ a model vozidla. Z uvedených ponúk je Zákazník oprávnený zvoliť si jednu ponuku, ktorú potvrdí v mobilnej aplikácii. Potvrdením konkrétnej ponuky vodiča, dochádza k akceptácii jeho návrhu, a teda k uzatvoreniu zmluvy o preprave s konkrétnou osobou. Zákazník nie je povinný si vybrať žiadnu z ponúk prepravy.
  10. Mobilná aplikácia používa pre overenie existencie Zákazníka overovaciu SMS so zaslaním kódu ktorý je platný len 30 minút. Zákazník sa môže do aplikácie prihlásiť len po zadaní validačného kódu z SMS.
  11. Mobilná aplikácia používa na určenie polohy GPS mobilného telefónu. GPS používa len na nevyhnutnú chvíľu pri objednávaní taxi, pri určení nástupnej polohy zákazníka a počas priebehu zákazky do jej ukončenia. Zákazník si môže používanie GPS zakázať a určiť miesto nástupu pomocou “špendlíka” na mape, ale napísaním konkrétnej adresy.

Článok 19 Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 4. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 5. Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.
 7. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.
 8. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
 9. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov

 1.            Úvod

 • 1. Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb.
 • 2. Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb, ako aj mobilnej aplikácie, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov.
 • 3. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame, o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
 • 4. V týchto zásadach „my“, „nám“ a „náš“ označuje [Euro Group Trnava s.r.o.].

 2.   Ako používame osobné dáta

 • 1. V tejto časti 2 sme stanovili:
  (a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame;
  (b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;
  (c) účel, na ktorý osobné údaje spracovávame;
  (d) právne základy ich spracovania.
 • 2. Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.
 • 3. Môžeme spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našich webových stránkach alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našich webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
 • 4. Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
 • 5. Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.
 • 6. Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.
 • 7. Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame, alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

 3.            Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám

 • 1. Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3, môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

 4.            Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

 • 1. Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

 5.            Uchovávanie a mazanie osobných údajov

 • 1. Táto časť 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.
 • 2. Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.
 • 3. Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
  (a) údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.
 • 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

                                                                                                                              6.            Zmeny

 • 1. Tieto pravidlá môžeme aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.
 • 2. Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.
 • 3. Na zmeny týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.

                                                                                                                              7.            Vaše práva

 • 1. V tejto časti 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.
 • 2. Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
  (a) právo na prístup;
  (b) právo na opravu;
  (c) právo vymazanie;
  (d) právo na obmedzenie spracovania;
  (e) právo namietať proti spracovaniu;
  (f) právo na prenos údajov;
  (g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a
  (h) právo odobrať súhlas.
 • 3. Máte právo potvrdiť, či môžeme spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.
 • 4. Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak máte máte neúplné osobné údaje o vás vyplnené.
 • 5. Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 • 6. Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
 • 7. Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe nás alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.
 • 8. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.
 • 9. Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.
 • 10. Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:
  (a) súhlas; alebo
  (b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,
  (c) a takéto spracovanie sa uskutočňuje aizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.
 • 11. Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.
 • 12. V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.
 • 13. Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

8.            O cookies

 • 1. Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Rovnaký princíp je aplikovaný aj v mobilnej aplikácii. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.
 • 2. Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
 • 3. Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

                                                                                                                        9.            Cookies, ktoré používame

 • 1. Cookies používame na nasledujúce účely:
  (a) overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach;
  (b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
  (c) súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehľadávaní webovej stránky

 10.   Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

 • 1. Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.
 • 2. Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.
 • 3. Používame Facebook Pixel na analýzu použitia našich webových stránok. Táto služba používa súbory cookies na zabezpečenie toho, aby sa naše reklamy zobrazovali správnym ľuďom a vytvárali reklamné publikum. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na tejto adrese.

 11.  Správa súborov cookies

 • 1. Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:
  (a) Chrome
  (b) Firefox
  (c) Opera
  (d) Internet Explorer
  (e) Safari
  (f) Edge
 • 2. Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.
 • 3. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.